ОГЛЯД

Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії заснована в 2001 році на базі Науково-виробничого центру з вивчення пріонних інфекцій. Завідувачем лабораторії до 2015 року був доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН України Влізло В. В. З 2015 року завідувачем лабораторії є доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Остапів Д. Д.

ПЕРСОНАЛ ЛАБОРАТОРІЇ

Остапів Дмитро Дмитрович – завідувач лабораторії, д. с.-г. н.

Козак Марія Романівна – старший науковий співробітник, к.б.н.

Кузьміна Наталія Валеріївна – старший науковий співробітник, к. б. н.

Петрух Ірина Михайлівна – старший науковий співробітник, к. вет. н.

Боднар Юлія Володимирівна – науковий співробітник, к. с.-г. н.

Мартин Юрій Володимирович – провідний спеціаліст

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лабораторія виконує науково-дослідні роботи у програмі 34 «Забезпечення стабільного епізоотичного благополуччя та продовольчої безпеки України у контексті реалізації стратегії МЕБ-ВООЗ-ФАО «Єдине здоров’я» («Єдине здоров’я, біологічна та продовольча безпека»)

  • 34.01.05.02 П. Вплив препаратів, створених з використанням нанобіополімерних транспортерів-контейнерів, на організм та продуктивність тварин.

Вивчення особливостей метаболізму в тварин за норми та внутрішньої патології.

Розроблення інформативних діагностичних тестів та ефективних заходів профілактики і лікування хвороб обміну речовин у високопродуктивних корів.

Вивчення пріонних інфекцій та розроблення сучасних технік молекулярної біології для лікування та профілактики трансмісивних губчастих енцефалопатій.

Вивчення ад’ювантних властивостей синтетичних і природних молекул для створення безпечних і ефективних вакцин.

Розроблення нанобіополімерних транспортних систем діючих речовин (антибіотиків та антимікотиків) для підсилення їх терапевтичного ефекту.

Дослідження фізіологічних і біохімічних процесів у спермі, розроблення способів підвищення запліднювальної здатності сперміїв і заплідненості самок.

Плануються дослідження з розроблення способів підвищення ефективності лікувально–профілактичних засобів і препаратів на основі нанобіотехнологій для лікування та збереження здоров’я тварин.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії досліджує за допомогою мультидисциплінарних методів перебіг і особливості метаболізму продуктивних та не продуктивних тварин для збереження здоров'я та забезпечення продуктивності і запобігання й лікування хвороб.

У лабораторії розроблено методику антисенс-технології для профілактики трансмісивної спонгіформної енцефалопатії. У 2010 році молоді дослідники (Людмила Іваницька та Марія Козак) отримали ґрантову підтримку від Західно-Українського Біомедичного центру (WUBMRC: West-Ukrainian BioMedical Research Center) на проєкт: Нові нанорозмірні носії для доставки антисенс-ДНК in vivo. Ця підтримка допомогла у вивченні впливу розробленої техніки на організм тварин.

Науковцями лабораторії розроблено: Спосіб виявлення поліплексів олігодезоксинуклеотидів з катіонними олігоелектролітами (патент № 70080, 2012); Спосіб отримання стероїдних гормонів (патент № 59121, 2011); Комплексний препарат «Ремівітал» (патент № 95820, 2015); Спосіб зниження вмісту клітинного пріону в організмі тварин (патент № 144124, 2020); Посилення реакції преципітації при імуноелектрофорезі (патент № 144483, 2020); Фосфоровмісні поліестеретери похідних двоосновних природних α-амінокислот та поліетиленгліколів (патент № 124918, 2021); Спосіб посилення антимікробної дії енрофлоксацину (патент № 152046, 2022); Армована антисептична гідрогелева пов’язка (патент №151071, 2022).

Співробітники лабораторії брали участь у підготовці Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні»; Постанови Верховної Ради України «Про Державну цільову програму Діагностика, профілактика та заходи боротьби з губчастоподібною енцефалопатією та іншими пріонними інфекціями на території України на 2005–2010 роки»; Постанови КМУ «Про затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001–2010 роки»; Інструкції «Щодо діагностики, профілактики та боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби» та Інструкції «Щодо профілактики та боротьби з блутангом (катаральна лихоманка овець)».

Лабораторія акредитована в єдиній метричній системі вимірювань «Вимірювання біологічних та біометричних величин» і здійснює дослідження та інтерпретацію результатів: гемопоезу, протеїнового обміну, вуглеводного обміну, ліпідного обміну, амінокислотного обміну, активності антиоксидантної системи, мінерального та вітамінного обмінів, гістологічного дослідження органів і тканин, імуноензимного аналізу, Western Blot і Dot Blot аналізів, імунопреципітації.

У лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії є унікальне обладнання, яке дозволяє проводити діагностику губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби та інших пріонних інфекцій. Лабораторія використовує єдиний у Західному регіоні України амінокислотний аналізатор (Biotronik LC 6001).

Дослідження проводяться з урахуванням рекомендацій і нормативних баз МЕБ та ЄС.

ЗАЦІКАВЛЕННЯ У СПІВПРАЦІ

Вивчення невірусних нанорозмірних систем доставки антисенс-олігонуклеотидів для посилення інгібування експресії клітинних пріонів in vivo.

Розроблення та випробування нових хімічносинтезованих та природнього походження речовин з ад’ювантними властивостями для створення ефективних та безпечних вакцин.

Модифікація антибіотиків та антимікотиків для покращення їх терапевтичної дії.

Гідрогелі, композитні матеріали та їх застосування у ветеринарній та гуманній медицині.

Лабораторія пропонує:

  • Молекулярні, біохімічні та гістологічні дослідження за норми та патології;
  • Консультації господарствам різних форм власності з питань годівлі тварин, порушень обміну речовин та якості сперми;
  • Проведення досліджень з встановлення причин порушень обміну речовин і діагностики хвороб тварин використовуючи мультидисциплінарні методи;
  • Широкий вибір дипломних проєктів для студентів бакалаврів, магістрів та аспірантів.

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Bukartyk MM, Nosova NG, Maikovych OV, Bukartyk NM, Stasiuk AV, Dron IA, Fihurka NV, Khomyak SV, Ostapiv DD, Vlizlo VV, Samaryk VYa, Varvarenko SM. et al. Preparation and research of properties of combined alginate/gelatin hydrogels. J. Chem. Tech. 2022; 30 (1): 11–20. DOI: https://doi.org/10.15421/jchemtech.v30i1.242230 (Scopus)

Stasiuk A, Fihurka N, Vlizlo V, Prychak S, Ostapiv D, Varvarenko S, et al. Synthesis and properties of phosphorus-containing pseudo-poly(amino acid)s of polyester type based on N-derivatives of glutaminic acid. Chem. Chem. Technol. 2022; 16 (1): 51–58. DOI: 10.23939/chcht16.01.051 (Scopus)

Stasyuk N, Demkiv O, Gayda G, Zakalska O, Zakalskiy A, Serkiz R, et al. Reusable alcohol oxidase-nPtCu/alginate beads for highly sensitive ethanol assay in beverages. RSC Adv. 2022; 12 (33): 21309–21317. DOI: 10.1039/d2ra02106d (Scopus)

Stasyuk N, Demkiv O, Gayda G, Zakalskiy A, Klepach H, Bisko N, et al. Highly porous 3D gold enhances sensitivity of amperometric biosensors based on oxidases and CuCe nanoparticles. Biosensors. 2022; 12 (7). DOI: 10.3390/bios12070472 (Scopus)

Zelenina O, Vlizlo V, Kozak M, Ostapiv D, Samaryk V, Dron I, Stetsko T, Skrypka M, Tomchuk V, Danchuk O, Levchenko A. Antimicrobial activity of the PEGylated antibiotic enrofloxacin and its functional and structural effect on the liver in rats. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2022; 12 (6): 68–75. DOI:10.7324/JAPS.2022.120607 (Scopus)

Kozak MR, Ostapiv DD, Mitina NY, Petruh IM, Volianiuk KA, Zaichenko AS, et al. An influence of complexes of therapeutic antisense oligodeoxynucleotides with cationic polymers on cell respiration. Bioplym Cell 2021; 37(5): 357-368. http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A61 (Scopus)

Ostapiv D, Kuz’mina N, Kozak М, Hu S, Vlizlo V, Kotsiumbas I, et al. Application of fluorescein copolymer to improve the efficiency of counter-immunoelectrophoresis for diagnostics of animal infectious diseases. Ukr Biochem J 2021; 93(1): 104-112. DOI: 10.15407/ubj93.01.104 (Sсopus)

Zelenina O, Vlizlo V, Ostapiv D, Samaryk V, Dron I, Kozak M, Kuz’mina N, Chernushkin B, Maksymovych I, Leno M, Rusyn V, Prystupa O, Fedorovych V, Lukashchuk B, Zinko H. PEGylation of antibiotic enrofloxacin and its effects on the state of the antioxidant system in rats. Ukrainian Journal of Ecology, 2021; 11(1): 202-208. DOI: 10.15421/2020_32 (Web of Science)

Kozak M, Mitina N, Zaichenko A, Vlizlo V. Anionic polyelectrolytehydrogel as an adjuvant for vaccine development. Sci. Pharm. 2020; 88 (56): 1-13. DOI: 10.3390/scipharm88040056 (Scopus)

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії
Контактна особа: Дмитро Остапів – завідувач лабораторії, д.с.-г.н.
Тел: +38 (063) 267 6521
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect