Ковальчук Ірина Іванівна

доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник, Лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

тел. +380-32-270-20-39

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar citation

Освіта та професійна діяльність

У 1999 році закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького.  1999-2002рр. ― навчання в аспірантурі в Інституті біології тварин УААН. З січня 2004 року зарахована на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН. 

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізіолого – біохімічні показники крові, молока і тканин великої рогатої худоби при аліментарному навантаженні кадмієм і цинком» за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (науковий керівник: доктор ветеринарних наук Федорук Р.С.). З жовтня 2006 переведена на посаду наукового співробітника, а з 2007 року – на посаду старшого наукового співробітника лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин УААН. У 2009 році присвоєно вчене завання старшого наукового співробітника. З 2010 по 2012 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених та голова Ради молодих вчених і дослідників Інституту. 

З 2011 по 2014 рік  — навчання у докторантурі Інституту біології тварин НААН.

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: “Важкі метали та ліпіди тканин і продукції бджіл за умов традиційного й органічного бджільництва та способи корекції їхніх рівнів” за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (науковий консультант: доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН Федорук Р.С.). 

З 2015 по 2020 р — завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН, а за сумісництвом ― доцент кафедри технології м'яса, м'ясних та олійно-жирових виробів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 

Наукова діяльність

Член  вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Член редколегії журналу «Біологія тварин».

Член Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка. 

За період наукової діяльності опубліковано 120 наукових праць, у т.ч. довідник, 3 методичні рекомендації, статті у закордонних виданнях, отримано 5 патентів, 2 технічні умови України.

Наукові зацікавлення

Основними напрямами наукової діяльності

  • вивчення механізмів впливу агроекологічних, сезонних і техногенних факторів на біологічну цінність корму і продукції скотарства та бджільництва,
  • розроблення способів способи і методів зниження негативного впливу важких металів на організм тварин і якість їх продукції,
  • дослідження механізмів впливу важких металів в системі рослина-тварина-продукція для удосконалення технологічних елементів годівлі худоби та бджіл в умовах інтенсивного техногенного навантаження.

Основні наукові праці.

Федорук Р.С., Ковальчук І.І. Біологічна цінність і якість молока в контексті техногенного забруднення природного середовища екологічної безпеки // Біологія тварин. – 2007. – Т.9, №1-2. – С.90-99.

Ковальчук І.І., Федорук Р.С., Рівіс Й.Ф., Саранчук І.І. Вміст окремих важких металів та жирних кислот в ”язиках” стільників бджіл за різних екологічних умов довкілля // Науково-технічний бюлетень ІБТ. – 2010. – Вип.11. – №2-3. – С. 295-299.

Федорук Р.С., Ковальчук І.І., Ковальська Л.М., Ковальський Ю.В., Гавраняк А.Р. Ліпідний склад медоносних бджіл за умов згодовування добавки хрому хлориду // Біологія тварин — 2011. — Т.13, №1-2, С. 205-210.

Ковальчук И.И. Содержание тяжелых металлов в организме пчел и их продукции с разных экологических зон Прикарпатья // Пчеловодство . ─ 2012. ─ №2. ─ С.6-7. 

Ковальчук І.І. Мінеральний і жирнокислотний склад перги бджіл за розміщення пасіки в умовах органічного виробництва [Електронний ресурс] / І. І. Ковальчук, Р. С. Федорук, Й. Ф. Рівіс // Наукові доповіді НУБіП.― 2012. ― №7(36). Режим доступу до журналу: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journal/Nb/2012_7/12kiy.pdf 

Ковальчук І.І. Вміст Cd, Pb, і Ni в організмі медоносних бджіл за згодовування цитрату Хрому та Селену // Ветеринарна біотехнологія .─ 2012. ― Вип. 22. ─ С. 219-223  

Kovalchuk I. I. Lipid composition of melliferous bees’ head tissues at placing apiaries in traditional and organic production conditions // Тhe xth young scientists meeting Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Krakow, 2013. –   p.148-151

Федорук Р.С. Уміст мінеральних елементів в організмі медоносних  бджіл  та їхній продукції за розміщення пасік в умовах традиційного та органічного виробництва / Р.С. Федорук, І.І. Ковальчук // Вісник аграрної науки. ― 2013. ― №12. ― С.45-48 

Ковальчук І.І. Мінеральний вміст у продуктах бджільницва за умов органічного і традиційного виробництва // Тваринництво України. ─ 2014. ─ №1. – С. 14-17

Ковальчук І.І.  Вміст важких металів у тканинах організму медоносних бджіл і продукції за умов органічного та традиційного виробництва [Електронний ресурс]/ Ковальчук І.І., Федорук Р.С. // Наукові доповіді НУБіП.− 2014. − №47.― Режим доступу до журналу  http://nd.nubip.edu.ua/2014_5/13.pdf 

Патент на корисну модель № 90302 Україна А 61К39/36 Спосіб збагачення підгодівлі бджіл / Р.С. Федорук, І.І. Ковальчук; заявник і власник Інститут біології тварин НААН. – № u 201312580; заявл. 28.10.2013; опубл. 26.05.2014; Бюл. №10 

Патент на корисну модель № 94669 Україна А 01К59/00 Спосіб підгодівлі бджіл / Федорук Р.С., Ковальчук І.І.; заявник і власник Інститут біології тварин НААН – № u 201406087; заявл. 3.06.2014; опубл. 25.11.2014; Бюл. №22 

ТУ У 10.9-30995014-011:2014 Мінеральна добавка для підгодівлі бджіл / Федорук Р.С., Ковальчук І.І. . ― 2014. ― 18с.

Ковальчук І.І., Ковальська Л.М. Мед і методи його дослідження // Методичні рекомендації. – Львів, 2014. – 44с.

Fedoruk R. S. The content of certain heavy metals in tissues and products of honey-bees under the condition of their feeding with native soy flour adding chloride and aquanano chrome citrate / R. S. Fedoruk, L. I. Romaniv, I. I. Kovalchuk // Біологія тварин. –– 2015. –– Т. 17, № 1. –– С. 140–148.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect