Хомин Михайло Михайлович

провідний науковий співробітник 

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

khomynmykh @ukr.net

 

Google Scholar citation

Освіта та професійна діяльність

У 1980 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут.

З 1980 по 1985 рр. ― зоотехнік в Українському НДІФіБ с/г тварин. 

З 1985 по 1988 рр. ― навчання в аспірантурі у НДІЗіТЗР УРСР с. Оброшино, Пустомитівського району Львівської області. 

З 1988 р. ― молодший науковий співробітник лабораторії селекції і розведення овець і птиці НДІЗіТЗР України (за розподілом після закінчення аспірантури) 

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію за темою: “Обмін жирних кислот, рівень каротину та вітаміну А в організмі високопродуктивних корів у залежності від факторів живлення“ за спеціальністю 03.00.04. ”Біохімія” Науковий керівник ― академік ВАСГНІЛ, проф. Палфій Ф.Ю.

У 1991 р. ― переведений на посаду старшого наукового співробітника.

З 1991 по 1997 рр. ― завідувач  лабораторії птахівництва ІЗіТЗР УААН.

У 1997 р. ― прийнятий на посаду старшого наукового співробітника лабораторії живлення і селекції птиці ІЗіТЗР УААН.

З 2000 р. і по даний час ― провідний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин УААН. 

Автор / співавтор 109 наукових публікацій; з них 102 наукові статті, а також 3 посібників, 2 ДСТУ, 1 методичної рекомендації і 1 авторського свідоцтва.

Наукові зацікавлення

  • Дослідження впливу іонізуючого випромінювання, важких металів та наносполук біогенних мікроелементів на біохімічні процеси в організмі сільськогосподарських тварин.
  • Вивчення оюміну жирних кислот, жиророзчинних вітамінів, Кальцію, неорганічного фосфору, холестеролу, триацилгліцеролів, сечовини  та активності лужної фосфатази у біологічному матеріалі, а також якісних показників молока. 

Основні наукові праці

Фізіолого-біохімічний статус організму овець в умовах третьої зони радіоактивного  забруднення  /  Р. С. Федорук,  М. М. Хомин, О. Т. Вронська, О. Ф. Цап, Г. В. Колісник, С. Й. Кропивка, І. І. Пилипів, З. Б. Токарчук //Науковий вісник ЛНАВМ імені С.З.Гжицького. — Львів, 2003. — Т. 5, №3. — Ч. 2. — С. 97 − 103.

Вплив селену і кадмію на деякі фізіолого-біохімічні процеси та продуктивність корів у перехідний стійлово-пасовищний період /М. М. Хомин, Р. С. Федорук, О. Ф. Цап, С. Й. Кропивка, М. І. Храбко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2005. — В.6, №2. — C. 218 − 222.

Вплив хелатної форми селену, вітаміну Е та хлориду хрому на антиоксидантний статус та дезінтоксикаційні процеси в організмі бугаїв-плідників / М. М. Хомин, Р. С. Федорук, О. І. Колещук, І. І. Ковальчук, О. Ф. Цап, Н. П. Олексюк, М. І. Храбко // Наук. техн. бюл. Інституту біології тварин УААН, 2007. — Вип. 8, № 1, 2. — С. 69 – 72.

Вміст вітамінів А і Е в крові та молоці і дезінтоксикаційна здатність організму високопродуктивних корів за умов згодовування хелатних форм селену   і   йоду   та   мінеральних  солей  кобальту  і  хрому  /  М.  М.  Хомин,  Р. С. Федорук, Н. П. Олексюк, М. І. Храбко // Біологія тварин. — 2007. — Т. 9, №1, 2. — С. 170 – 175.

Жирнокислотний склад загальних ліпідів крові корів за згодовування хелатних і мінеральних сполук селену, йоду, кобальту та хрому у перші місяці лактації //М. М. Хомин, Р. С. Федорук, Й. Ф. Рівіс, М. М. Цап //Наук. техн. бюл. Інституту біології тварин НААН та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2010. — Вип. 11, № 2-3. — С. 197 – 201.

Хомин М. М., Федорук Р. С. Фізіолого-біохімічні показники крові та біологічна цінність молока корів за впливу наноаквацитрату і хлориду хрому // Міжнародний семінар ”Етика нанотехнології та нанобезпеки”. Національна академія медичних наук України. — Київ, 13 жовтня 2011. — С. 50 – 51.

Хомин М. М. Біохімічні процеси в організмі корів, їх продуктивність та якість молока за згодовування різної кількості наноаквацитрату Селену // Таврійський науковий вісник. Херсон. — 2012. — Вип. 78. — Ч. — 2. — Т. 1. — С. 325 – 330.

Хомин М. М., Федорук Р.С., Кропивка С. Й. Біохімічні процеси в організмі корів і біологічна цінність молока за впливу цитратів хрому, селену, кобальту та цинку // Біологія тварин, 2015. — Т.17, № 1. ― С. 155 – 162.

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect