Положення про премію імені С.З.Гжицького, що присуджується Інститутом біології тварин Української академії аграрних наук

Премія імені академіка С.З. Гжицького запроваджується згідно постанови Загальних зборів УААН про "Зміцнення наукового потенціалу УААН та поліпшення його використання" від 20 грудня 2001 року для відзначення науковців за високі досягнення у вирішенні актуальних проблем аграрної науки. 
medal GSZПремія імені С.З.Гжицького присуджується за вивчення і з'ясування фізіолого— біохімічних механізмів формування продуктивності та резистентності організму, за цикл наукових праць, присвячених вирішенню актуальних проблем з фізіології— і біохімії живлення тварин, розробку та впровадження нових ефективних біологічно— активних препаратів, діагностикумів, тест— систем і технологій, створення високопродуктивних нових порід, типів і ліній с.— г. тварин та птиці, а також за наукові теоретичні і прикладні роботи, які становлять значний внесок у вирішення актуальних питань збереження поголів'я тварин, підвищення їх продуктивності та плодючості.
Премія присуджується один раз на 2 роки за результатами конкурсу серед наукових установ системи УААН та Міністерства аграрної політики.
Розмір премії встановлюється на кожний конкурс окремо рішенням вченої ради Інституту біології тварин за погодженням з трудовим колективом під час підписання колективного договору. Виплата премії проводиться за рахунок коштів спеціального фонду Інституту біології тварин.
Рішення про оголошення конкурсу та строки його проведення приймає вчена рада Інституту біології тварин не пізніше, ніж за три місяці до початку терміну дії конкурсу.
На конкурс приймаються роботи, виконані окремими науковцями або науковими колективами, які працюють в установах Української академії аграрних наук та Міністерства аграрної політики (на території України). До участі у конкурсі допускаються наукові праці, з дня публікації яких пройшло не менше 6 місяців, але не більше 5 років, а також винаходи після їх впровадження у народне господарство. Наукові роботи, за які одержано Державні премії України, премії НАНУ або УААН, до конкурсу не допускаються.
Премія імені С.З.Гжицького може присуджуватися як одному автору, так і колективу авторів. Колектив претендентів може складатися з 3— 5 осіб і повинен включати безпосередніх учасників (авторів) роботи.
Висунення та представлення робіт на здобуття премії імені С.З.Гжицького проводиться колективами наукових підрозділів установи, в якій працюють пошукачі, або її вченою (науково— технічною) радою. Відбір кандидатів до складу колективу претендентів проводиться шляхом таємного або відкритого голосування на зборах колективів наукових підрозділів, в яких вони працюють. Кожен автор (співавтор) може входити до складу колективу лише однієї конкурсної роботи.
На розгляд вченої ради Інституту біології тварин претенденти надають такі документи:
1. Заяву про участь у конкурсі з переліком членів авторського колективу.
2. Основну роботу (цикл робіт, статті та ін.).
3. Анотацію роботи з коротким викладом її змісту та значення для розвитку науки і народного господарства.
4. Довідку про творчий внесок кожного з претендентів, підписану кожним з авторів роботи.
5. Додаткові матеріали (акти апробації, впровадження, копії авторських свідоцтв і патентів, відгуки громадськості та ін.) — при необхідності.
Для розгляду та оцінки матеріалів, поданих на конкурс з метою одержання іменної премії, за рішенням вченої ради та наказу директора інституту створюється конкурсний комітет з 5— 9 провідних вчених інституту, який проводить конкурс. У роботі комітету не можуть брати участь претенденти на одержання премії.
Комітет у місячний термін після закінчення приймання документів розглядає їх по суті і рекомендує або відхиляє від участі в конкурсі. 
По кожній роботі, представленій і допущеній до конкурсу, проводиться обговорення та відкрите голосування про внесення її в бюлетень для голосування. Бюлетені видаються всім присутнім на засіданні членам комітету. Засідання комітету вважається дійсним за присутності 2/3 його спискового складу.
Рекомендованими до участі в конкурсі вважаються роботи, за які проголосували не менше половини присутніх членів комітету. Конкурсний комітет у тижневий термін передає протоколи засідання та своєї лічильної комісії вченій раді інституту. 
Вчена рада інституту після отримання матеріалів від конкурсного комітету на найближчому засіданні розглядає їх, затверджує результати конкурсу і визначає переможця (переможців) за результатами таємного або відкритого голосування.
Вчена рада Інституту біології тварин за результатами конкурсу видає переможцю (переможцям) свідоцтво про перемогу в конкурсі і вносить пропозицію керівництву Інституту біології тварин на виплату грошової частини премії. 
 
СХВАЛЕНО:  Вченою радою Інституту біології тварин УААН (протокол №10 від 02.12.2002 р.).
ЗАТВЕРДЖЕНО:  Президією УААН від 20 лютого 2003 р. (протокол № 3). 
Головний вчений секретар УААН    М.К. Царенко

Лауреати премії

2020 рік

За цикл робіт з теми: "З’ясування фізіологічних і біохімічних механізмів адаптації до стресу та імунодефіциту і розроблення ефективних засобів лікування тварин".
Снітинський Володимир Васильович — доктор біологічних наук, академік НААН, професор, Львівський національний аграрний університет МОН України, Інститут біології тварин НААН;
Коцюмбас Ігор Ярославович — доктор ветеринарних наук, академік НААН, професор, Державний науково-дослідний контрольний Інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок;
Стойка Ростислав Стефанович — доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут біології клітини НАН України;
Стояновський Володимир Григорович — доктор ветеринарних наук, професор, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького.

2018 рік

За цикл робіт «Метаболічні процеси, резистентність та продуктивність корів і телят та способи їх регуляції»:
Віщур Олег Іванович — доктор вет. наук, професор, Інститут біології тварин НААН;
Вудмаска Ігор Васильович —  доктор с.-г. наук, професор, Інститут біології тварин НААН;
Томчук Віктор Анатолійович — доктор вет. наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Грищенко Вікторія Анатоліївна — доктор вет. наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

2016 рік

За цикл робіт з теми: «Фізіолого-біохімічне обґрунтування застосування у тваринництві сполук Хрому(ІІІ), отриманих методами нанотехнології та хімічного синтезу»:
Іскра Руслана Ярославівна — доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи ІБТ НААН;
Лесик Ярослав Васильович — доктор ветеринарних наук, заступник директора з інноваційно-наукової діяльності ІБТ НААН;
Ковальчук Ірина Іванівна — доктор ветеринарних наук, завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції ІБТ НААН;
Каплуненко Володимир Георгійович — доктор технічних наук, директор ТзОВ «Наноматеріали і нанотехнології».

2014 рік

За науково-практичний посібник «Фізіологія живлення і годівля коней»:
Жукорський Остап Мирославович — доктор сільськогосподарських наук, професор; 
Ібатуллін Ігор Ілліч — академік НААН;
Ткачова Ірина Володимирівна — кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
 
За цикл робіт з вивчення механізмів формування високоякісної вовни у овець:
Седіло Григорій Михайлович — доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН; 
Стапай Петро Васильович —доктор сільськогосподарських наук, професор;
Гавриляк Вікторія Василівна — кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

2012 рік

Карповський В.І., Мазуркевич А.Й., Трокоз В.О. — Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
Федорук Р.С. — Інститут біології тварин НААН, м. Львів;
Камбур М.Д. — Сумський національний аграрний університет, м. Суми.

2010 рік

Кондрахін І.П., Кононський О.І., Левченко В.І. — Білоцерківський національний аграрний університет, м.Біла Церква;
Влізло В.В. — Інститут біології тварин НААН, м. Львів;
Галяс В.Л. — Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького, м. Львів.

2008 рік

Макар І.А., Ратич І.Б., Розгоні І.І., Сологуб Л.І., Янович В.Г. — Інститут біології тварин НААН, м. Львів

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect