Kuseny

 

Кусень Степан Йосипович
к. б. н., вчений секретар інституту в 1960–1961 рр.

 

 

 

 


Особливої шани і уваги заслуговує робота к. б. н. С. Й. Кусеня, який з 1960 до 1961 рр. виконував обов’язки вченого секретаря Інституту. Завдяки його цілеспрямованій роботі, в основному, була підготовлена необхідна наукова документація, розпочала роботу вчена рада Інституту. С. Й. Кусень одночасно виконував обов’язки завідувача лабораторії індивідуального розвитку, яку у 1963 р. було перейменовано на лабораторію вікової фізіології і біохімії тварин. На посаді завідувача лабораторії вікової фізіології і біохімії тварин перебував до 1969 р.
У 1966 р. С. Й. Кусень захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження обміну речовин у ВРХ у зв’язку з онтогенезом», а у 1967 р. отримав звання професора за спеціальністю «біохімія тварин». За час його роботи в Інституті на посаді завідувача лабораторії вікової фізіології і біохімії тварин захистили кандидатські дисертації 13 здобувачів цієї лабораторії.
Протягом 26 років він очолював Львівське відділення Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна, на базі якого створено нову установу НАН України — Інститут біології клітини. Основні напрями його наукових досліджень: вивчення онтогенетичних змін обміну речовин у с.-г. тварин; дослідження біохімічних основ раннього ембріогенезу риб; з’ясування молекулярно-генетичних механізмів регуляторної дії поліпептидних факторів росту на нормальні зародкові та пухлинні клітини, зокрема визначення ролі цих чинників у регуляції проліферації і диференціації клітин. Проф. С. Й. Кусень опублікував понад 300 наукових праць, у т. ч. монографію «Молекулярные механизмы в действии полипептидных факторов роста» (Москва, «Наука», 1985). 14 грудня 2008 року виповнилось 80 років від дня народження д. б. н. , проф., Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата премії ім. О. В. Палладіна С. Й. Кусеня, який вніс вагомий вклад у становлення Українського науково-дослідного інституту фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин і розвиток біохімічної науки в Україні.
З початку 1962 р. до вересня 1962 р. на посаді вченого секретаря працював к. б. н., с. н. с. Володимир Юхимович Міцик. З вересня 1962 р. к. б. н. В. Ю. Міцика було затверджено на посаду заступника директора з наукової роботи, на якій він працював до грудня 1963 р., одночасно виконуючи в цей період обов’язки завідувача лабораторії БАР. Упродовж 1962–1965 рр. лабораторія БАР вивчала вплив цинку на обмінні процеси в організмі овець передгірської та гірської зон Карпат. На основі одержаних даних В. Ю Міциком було підготовлено і опубліковано монографію «Мікроелементи в годівлі с.-г. тварин» (Київ, 1982).
З вересня 1962 до січня 1964 виконуючими обов’язки вченого секретаря працювали учні проф. С. З. Ґжицького — Н. Я. Довгань, І. І. Розгоні, І. М. Павлюк та учень проф. Є. М.Берковича — В. Л. Голубова.
З 1964 по 1981 рр. на посаді вченого секретаря працював учень проф. С. З. Ґжицького — к. б. н. М. М. Вольський, який з 1976 року одночасно був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Інституту із захисту дисертацій.