Сологуб Леонід Ілліч

(30.07.1931–15.04.2008)
доктор біологічних наук, професор
завідувач лабораторії обміну речовин у 1997–2006 рр.


Народився 30 липня 1931 р. в місті Белз Сокальського району Львівської області.
У 1953 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут. Із 1962 по 1965 рр. навчався в аспірантурі при Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. У травні 1965 р. захистив дисертацію «Показники вуглеводно-фосфорного обміну у великої рогатої худоби у зв’язку з онтогенезом» та отримав ступінь кандидата біологічних наук.
З 1965 по 1969 рр. працював старшим науковим співробітником лабораторії вікової фізіології і біохімії Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. З 1969 по 1997 рр. працював провідним науковим співробітником у Львівському відділенні Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна АН УРСР та в Інституті біології клітини НАН України. У 1973 р. на вченій раді біологічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка Л. І. Сологуб захистив дисертацію «Обмін вуглеводів у великої рогатої худоби і свиней в онтогенезі» на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук. У 1994 р. йому присвоєне вчене звання професора. У 1997 р. професор Л. І. Сологуб перейшов на роботу до Інституту землеробства і біології тварин УААН на посаду завідувача лабораторії обміну речовин.
Професором Л. І. Сологубом зроблено значний внесок у вивчення онтогенетичних особливостей вуглеводного і мінерального обмінів у великої рогатої худоби і дезінтоксикаційних процесів у рубці жуйних тварин. Багато уваги він надавав дослідженням протеолізу в клітинах тварин і людини та впливу на ці процеси поліпептидних факторів росту і гормонів, вивченню процесів трансдукції до внутрішньоклітинних ефекторів сигналів, які виникають за умов зв’язування поліпептидних факторів росту зі специфічними рецепторами на поверхні клітин. Його наукові зацікавлення стосувалися також з’ясування ролі протеїназ в регуляції проліферації і диференціації клітин як у дорослих, так і молодих тварин, а також на ранніх стадіях ембріогенезу. Важливі наукові результати професором Л. І. Сологубом одержано в період вивчення мінерального обміну у тварин і мікроорганізмів рубця. Вперше в Україні ним розпочато дослідження метаногенезу у рубці жуйних тварин та емісії метану жуйними в атмосферу.
Як професор кафедри біохімії Львівського національного університету Л. І. Сологуб протягом багатьох років читав студентам біологічного факультету лекції з різних напрямів біохімії, керував науковою роботою та виконанням дипломних робіт випускників факультету.
Результати досліджень проф. Л. І. Сологуба опубліковані у 250 наукових статтях у вітчизняних та зарубіжних видань і 5 монографіях. Під його керівництвом підготовлено і захищено 10 кандидатських дисертацій. Наукові праці професора Л. І. Сологуба широко відомі у нашій країні і за кордоном. Їх творчо розвивають його учні, які працюють в Інституті біології тварин УААН та в інших наукових установах України.
Проф. Л. І. Сологуб був постійним членом редакційної колегії наукових журналів «Біологія тварин», «Тваринництво України», «Агробіологія та екологія», НТБ ІБТ. Наукові надбання і громадська діяльність Л. І. Сологуба принесли йому заслужений авторитет і визнання.
15 квітня 2008 р. професор Л. І. Сологуб помер. Похований у місті Львові на Янівському цвинтарі.