Грабовська Олександра Степанівна

провідний науковий співробітник, 

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38-096-279-26-33

Researcher ID AAQ-9979-2020

ORCID ID 0000-0003-1418-3752

Google Scholar citations

 

Освіта

У 1984 р. закінчила з відзнакою ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту, 

У 1987–1990 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 03.00.04 —«біохімія». У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.02 — годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів, 9 березня 2005 р. отримала атестат старшого наукового співробітника.

Професійний досвід 

З 1984 р. працювала у Науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР на посаді старшого лаборанта лабораторії біохімії сільськогосподарських тварин. 

В Інституті біології тварин НААН працює з липня 1998 р. на посаді наукового співробітника лабораторії живлення корів і регуляції молокоутворення, а з 1999 р. — старшого наукового співробітника у лабораторії фізіолого-біохімічних основ вовноутворення.

У 2006 р. — провідний науковий співробітник відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій.

У 2007 – 2012 рр. — завідувач сектору інтелектуальної власності та маркетингу інновацій.

З 2012 р. і до теперішнього часу провідний науковий співробітник лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень.

Наукова діяльність

Відповідальний секретар наукового журналу «Біологія тварин»

Організація проведення наукових конференцій, виставок

Автор 150 наукових праць, у тому числі 6 патентів України, 3 — ДСТУ, 2 — ДСТУ ISO, 1 — СОУ та 3 методичних рекомендацій.

Наукові зацікавлення

  • ветеринарія
  • екологія
  • біохімія (вивчення механізмів передзабійного стресу у тварин)
  • інноваційний провайдинг у галузі агропромислового виробництва

Основні наукові праці

Грабовський С. С., Грабовська О. С. Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові кроликів за умов стресу // Scientific Journal «ScienceRise» №2/1(7)2015. — С. 14–17. doi: 10.15587/2313-8416.2015.37406

С. С. Грабовський, О.С. Грабовська. Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові курчат-бройлерів в умовах стресу // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2015. 6(1), 36–39. doi:10.15421/021507

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Морфометрична характеристика печінки щурів за умов передзабійного стресу та використання біологічно активних речовин // ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online). Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, 5 (1), 94-104. http://dx.doi.org/10.7905/bbmspu.v5i1.965 

Грабовська Олександра. Біогаз-завод на Львівщині — екологічне майбутнє // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29–30 квітня 2014 р. — Тернопіль : Крок, 2014. — С. 76–77. (295 с.). ISBN 978-617-692-188-2.

Грабовська О. С., Пилипець А. З., Сачко Р. Г. Моніторингові дослідження у галузі тваринництва // Сборник научных трудов SWorld. — Выпуск 2. Том 24. Экономика — Иваново : МАРКОВА АД, 2014.— 103 с. — С. 52–56. 

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Вплив імуномодуляторів природного походження на вміст білкових фракцій, кортизолу та глутатіону в плазмі крові курчат-бройлерів за умов стресу // Вісник проблем біології і медицини. — 2014. — Вип. 4, Том 1(113). — С. 57–61. 

Грабовський С. С., Грабовська О. С., Пилипець А. З. Вміст ліпідів у крові кроликів за умов стресу // Сборник научных трудов SWorld. — Выпуск 3(36). Том 29. — Биология. — Иваново: МАРКОВА АД, 2014. — (3–7) 100 с. 

Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська, Г. Г. Денис, Ю. В. Мартин. Вміст важких металів у довкіллі, кормах та продукції ВРХ в біогеохімічній провінції Прикарпаття // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2014. — Вип. 15. — № 2, 3. — С. 175–178. 

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Морфометрична та гематологічна характеристика щурів лінії Wistar за умов перед-забійного стресу та при використанні біологічно активних речовин // Сборник научных трудов SWorld. — Выпуск 4(37). Том 31. — Биология. — Иваново: МАРКОВА АД, 2014. — С. (7–10). 

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець. Вміст фосфоліпідів у крові свиней за умов стресу // Scientific Journal «ScienceRise». — DOI: 10.15587/2313-8416.2014.29418. — С. 10–13. 

Грабовский С. С., Грабовская А. С. Содержание липидов в крови свиней при стрессе // Научный фонд «Биолог». — Санкт-Петербург. — 2014. — С. 9–11. 

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська, Д. Д. Остапів. Вплив імуномодуляторів природного походження на концентрацію білкових фракцій та рівень кортизолу в плазмі крові щурів за умов стресу // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна. — 2014. — Випуск 67. — С. 29–34. 

. Г. Сачко, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська. Вміст деяких важких металів у ґрунті, кормах, молоці, крові та шерсті корів з господарства ДПДГ «Миклашів» // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 2–3 жовтня 2014 р. — «Біологія тварин». — 2014. — Т. 16. — № 3 — С. 201.

О. С. Грабовська, А. З. Пилипець, Р. Г. Сачко, О. О. Смолянінова, У. Р. Шаран. Участь періодичних наукових фахових видань у загальному інформаційному науковому просторі // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». — Львів–Оброшино. — 2013. — Вип. 55. — Ч. I. — С. 210–221. — ISSN 0130-8521.

Олександра Грабовська, Роман Сачко, Андрій Пилипець. Підготовка вітчизняних періодичних наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми», (23–24 травня 2013 р., Україна, Тернопіль. — Тернопіль, 2013. — С. 98–99.

Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець. Препарат для стимуляції статевої охоти у самок сільсьгосподарських тварин Еструфіт // Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука — виробництву». — 2013. — № 2(64). — С. 22. 

Р. П. Маслянко, С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Сучасні уявлення про фагоцитоз // Біологія тварин. — 2013. — т. 15. — № 3. — С. 63–69. 

Олександра Грабовська, Андрій Пилипець, Оксана Смолянінова. Теоретичні засади формування конкуренто-спроможної наукової продукції Інституту біології тварин НААН // Формування конкуренто-спроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 26–27 квітня 2012 р.—Тернопіль : Крок, 2012. — С. 183–185. 300 с. 

Ю. В. Мартин, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська, Р. Г. Сачко. Гістологічне дослідження заднього мозку та епіфіза у великої рогатої худоби різного віку // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2012. — Вип. 13. — № 1–2. — С. 415–418.

Р. Г. Сачко, А. З. Пилипець, Я. В. Лесик, О. С. Грабовська, Г. Г. Денис, У. Р. Шаран, А. В. Венгрин. Моніторинг важких металів у трофічному ланцюгу довкілля–корми–тварина–тваринна продукція // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2012. — Вип. 13. — № 3–4. — С. 254–257.

Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, Ю. В. Мартин, М. М. Акимишин, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець. Спосіб отримання естрогенів in vitro // Патент України на корисну модель (UA). — № 59121; МПК (2011/01):  A61D7/00, № u 2010 10103; Заявл. 16.08.2010; Опубл. 10.05.2011. Бюл. № 9. — 2011. — 4 с.

О. С. Грабовська, О. О. Смолянінова, А. З. Пилипець, В. Ф. Федькова. Роль бібліотеки Інституту біології тварин НААН у вихованні національної гідності студентської молоді та майбутніх науковців // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики глобалізації та виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу» — 2011. — Т. 13, № 3 (49).— C. 83–86.

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Пізнання буття через духовність // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики глобалізації та виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу» — 2011. — Т. 13, № 3 (49).— C. 87–90.

Т. Я. Чорненький, Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, О. С. Грабовська. Профілактично-лікувальний препарат Міметон-Н // Патент України на корисну модель (19) UA. — № 63410; (51) МПК : A61D 1/08 (2006.01), A61K 31/07 (2006.01), (21) Заявка u 2011 02631; (22) 09.03.2011; (24) 10.10.2011; (46) 10.10.2011, Бюл. № 19 — 4 с. 

О. С. Грабовська, Я. В. Лесик, Р. В. Макогон, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран. Удосконалення маркетингової та інноваційної діяльності Інституту біології тварин НААНУ // Сучасна наука та технології: від фундамен-тальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 березня 2010 р.). — К. : Фенікс, 2010. — С. 139.

Я. В. Лесик, О. С. Грабовська, І. І. Жилюк, Р. В. Макогон, А. З. Пилипець. Капіталізація об’єктів права інтелектуальної власності інституту біології тварин НААНУ // Сучасна наука та технології: від фундамен-тальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 березня 2010 р.). — К. : Фенікс, 2010. — С. 57.

А. З. Пилипець, О. С. Грабовська, Я. В. Лесик, М. Є. Костів, В. Я. Мошовська. Кон’юнктурні дослідження та комерціалізація інновацій інституту біології тварин НААНУ // Сучасна наука та технології: від фундамен-тальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 березня 2010 р.). — К. : Фенікс, 2010. — С. 58.

П. В. Стапай, І. А. Макар, В. В. Гавриляк, Н. М. Параняк, О. С. Грабовська, С. В. Кочетов. Спосіб підвищення продуктивності овець // Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука — виробництву». — 2010. — № 2. — С. 21.

Ю. В. Боднар, Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, О. С. Грабовська. Особливості окисних процесів у клітинах гранульози при культивуванні // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2010. — Вип. 11. — № 1. — С. 18–24.

Т. Я. Чорненький, Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, О. С. Грабовська, Р. В. Макогон, А. З. Пилипець. Препарат для стимуляції статевої охоти у самок сільсьгосподарських тварин «Еструфіт» // Деклараційний патент України на корисну модель (UA). — № 51967; МПК (2009): A61D19/00, A61K36/00 № U 2010 00975; Заявл. 01.02.2010; Опубл. 10.08.2010. Бюл. № 15. — 2010. — 4 с.

М. М. Акимишин, Ю. В. Мартин, Р. Г. Сачко, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець, Д. Д. Остапів. Мікроструктура матки та інтенсивність споживання кисню мітохондріями ендометрію корів // Біологія тварин. — 2010. — т. 12. — № 1. — С. 284–289.

О. М. Шульга, О. В. Карпенко, З. Г. Гамкало, О. С. Грабовська. Вплив ліпопептидних біопар штаму b. Subtilis c-14 на проникність мембран та активність травних ферментів великої рогатої худоби // Біологія тварин. — 2010. — т. 12. — № 1. — С. 361–366.

V. Vlizlo, M. Akymyshyn, A. Pylypets, O. Grabovs'ka, Y. Martyn, R. Sachko, D. Ostapiv. The lipids content in cows ovaries of at different physiological state // XXVI World Buiatrics congress 2010. — Santiago, Chile, November 14–18, 2010. — http://www2.kenes.com/buiatrics2010/program/Pages/Call.aspx.

О. Грабовська, Р. В. Макогон, А. З. Пилипець, Т. Я. Чорненький. Інноваційна діяльність сектора інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту біології тварин НААН // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». — Львів—Оброшино. — 2010. — Вип. 52. — Ч. II. — С. 179–193. — ISSN 0130-8521.

А. З. Пилипець, О. С. Грабавська, Р. Г. Сачко, Ю. В. Мартин, В. В, Вороняк, А. В. Венерин. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у яєчниках та матці корів за різного фізіоло-гічного стану статевої залози // Науковий вісник Львівського національ-ного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — 2010. — Т. 12, № 3 (45), Ч. 2.— С. 129–133.

О. С. Грабавська, В. В. Каплінський, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран, М. М. Шаран, І. І. Гевкан, Т. Я. Чорненький ДСТУ «Велика рогата худоба. Викликання суперовуляції у корів-донорів при проведенні трансплантації ембріонів» // Введ. 2009. — К. : Держспоживстандарт України.

О. С. Грабавська, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран. ДСТУ «Макухи і шроти. Метод визначення сумарної масової частки розчинних протеїнів» (На заміну ГОСТ 13979.3-68) // Введ. 2009. — К. : Держспоживстандарт України.

О. С. Грабавська, В. В. Каплінський, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран. ДСТУ ISO/TS 16649-3 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку бета-глюкуро-нідаза-позитивних бактерій Escherichia coli. Ч. 3. Метод найімовірнішого числа із застосу-ванням 5-бром-4-хлор-3-індоліл-бета-D-глюкорониду // Введ. 2009. — К. : Держспоживстандарт України.

О. С. Грабавська, В. В. Каплінський, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран. ДСТУ ISO 15213 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку сульфітовідновлю-ючих бактерій, які ростуть в анаеробних умовах // Введ. 2009. — К. : Держспоживстандарт України.

О. С. Грабавська, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран. ДСТУ «Макухи, шроти і гірчичний порошок. Метод визначення кольору, запаху, кількості темних включень» (На заміну ГОСТ 13979.4-68) // Введ. 2009. — К. : Держспоживстандарт України.

С. С. Грабовський, О. С. Грабавська. Органічна хімія // Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдань для виконання контрольної роботи студентами-заочниками. — Львів. — 2009. — 24 с.

Ю. В. Боднар, Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, Ю. В. Мартин, О. С. Грабовська. Окисні процеси у клітинах гранульози фолікулів яєчників корів // Біологія тварин. — 2009. — Т. 11, № 1–2. — С. 316–322.

Ю. В. Мартин, І. М. Петрух, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська. Гістологічні дослідження рубця та тонкого відділу кишечнику великої рогатої худоби різних вікових груп // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2009. — Вип. 10. — № 1–2. — С. 393–396.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський, В. В. Каплінський, Р. В. Макогон, А. З. Пилипець. Інвестиційна стратегія інноваційної діяльності суб’єкта господарювання агропромислового виробництва в умовах ринкової економіки // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. — 2009. — Вип. 51. — Ч. III. — С. 197–206.

М. М. Акимишин, Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, О. С. Грабовська, Ю. В. Мартин. Зв’язок між фізіологічним станом яєчників та концентрацією естрадіолу у репродуктивних органах корів // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — 2009. — Т. 11, №2 (41), Ч.1.— C. 9–14.

П. В. Стапай, І. А. Макар, В. В. Гавриляк, Н. М. Параняк, О. С. Грабовська, С. В. Кочетов, К. О. Тис. Спосіб підвищення продуктивності овець // Деклараційний патент України на корисну модель (UA). — № 37419; № U 200808363; Заявл. 23.06.2008; Опубл. 25.11.2008. Бюл. № 22. — 2008. — 3 с.

В. В. Каплінський, Д. Д. Остапів, О. С. Грабовська, В. І. Кишко, Р. Г. Сачко, Г. Г. Денис. Інтенсивність дихання у мітохондріях слизової шлунка і кишечнику в нормі та при запальних процесах у свиней // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН і ДНДКІ ветпрепаратів та корм. добавок. — Львів. — 2008. — Вип. 9. — № 1, 2. — С. 30–32.

В. В. Влізло, М. Р. Сімонов, Л. В. Лозюк, В. В. Каплінський, Р. М. Лозюк, О. С. Грабовська. Комплексний препарат пролонгованої дії «Вірон» // Деклараційний патент України на корисну модель № 21297(UA). — № 2006010194; Заявл. 14.08.2006; Опубл. 15.03.2007; Бюл. № 3. 2007. — 2 с. 

В.В. Каплінський, О. С. Грабовська, Р. Г. Сачко, Р. С. Ясниський. Кисеньзалежні процеси в гомогенатах печінки лабораторних тварин при застосуванні різних субстратів // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН і ДНДКІ ветпрепаратів та корм. добавок. — Львів. — 2007. — Вип. 8. — № 1, 2. — С. 244–247.

В. В. Влізло, В. В. Каплінський, О. С. Грабавська, Р. В. Макогон, У. Р. Шаран. СОУ 85.20-37-678:2007 «Білкові фракції. Спосіб визначення фрак-ційного складу білкових макро-молекул у полі-акриламідному гелі» // Введ. 2007. — К. : Держспоживстандарт України.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський, В. В. Каплінський, О. Р. Длябога, Р. Р. Оленич. Біологічний вплив поверхнево активних речовин на живий організм // Біологія тварин. — 2006. — Т. 8, № 1–2. — С. 63–71.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський, О. Р. Длябога. Комплексні поверхнево активні препарати у годівлі молодняку великої рогатої худоби // Тваринництво України. — 2005. — № 9. — С. 25–27.

С. В. Кочетов, П. В. Стапай, В. В. Гавриляк, О. С. Грабовська, І. Я. Лико, Н. М. Параняк, К. О. Тис. Вплив хелатної сполуки хрому з метіоніном на показники білкового обміну крові вівцематок // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин УААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2005. — Вип. 6. — № 2. — С. 56–59.

В. В. Влізло, В. В. Каплінський, О. С. Грабовська. Інноваційні науково-прикладні розробки Інституту біології тварин УААН // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин УААН і ДНДКІ ветпрепаратів та корм. добавок. — Львів, 2005. — Вип. 6. — № 3, 4. — С. 81–85.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський, О. Р. Длябога, А. П. Киричук. Вміст поверхнево активних речовин у деяких кормових культурах західного регіону України та метод їх визначення // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. — 2004. — Вип. 46. — Ч. І. — С. 25–28.

Л. В. Андрєєва, П. І. Вербицький, О. І. Віщур та ін. О. С. Грабовська та ін. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині // Довідник. — Львів, 2004. — 402 с.

П. В. Стапай, І. А. Макар, Н. М. Параняк, Г. М. Седіло, В. В. Гавриляк, О. С. Грабовська, М.В.Мартищук,О. Л. Гіржева. Використання ріпакових кормів (макуха, шрот) у годівлі овець // Методичні рекомендації. — Львів. — 2003. — 18 с.

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдань для виконання контрольної роботи студентами-заочниками. — Львів. — 2003. — 32 с.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Естрогенна активність сіна конюшини лучної залежно від фаз вегетації // Тваринництво України. — № 5. — Київ. — 2002. — С. 29–31.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Вміст детергентів у кормових культурах західного регіону // IV Симпозіум «Австрія—Україна. Сільське господарство: наука та практика». — 26–29 серпня 2002. — Гумпенштайн / Раумберг — Штирія, Австрія. — С. 123.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський Вплив естрогенної активності рослин на органи відтворення нестатевозрілих самок // Тваринництво України. — № 11. — Київ. — 2002. — С. 30–31.

П. В. Стапай, І. А. Макар, Н. М. Параняк, В. В. Гавриляк, О. С. Грабовська, Р. М. Коваль. Спосіб використання ріпакових концентратів для годівлі овець // Аграрна наука —виробництву (Наук.-інформаційний бюл. завершених наукових розробок). — 2002. — С. 21.

П. В. Стапай, Н. М. Параняк, І. А. Макар, В. В. Гавриляк, О. С. Грабовська, Г. М. Седіло, В. М. Ткачук, І. Я. Лико. Аліментарні фактори як засіб підвищення якості вовни // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини. — Львів. — 2001. — Т. 3 (№ 4). — Вип. 1. — С. 58–61.

О. Grabovskа, S. Grabovskyj. Influence of certain periods of ontogenesis on productive qualities of youngcattle // I-st Polish-Ukrainian Scientific Conference ANIMAL SCIENCES IN THE XXI CENTURY. — Krakow. — 2001. — P. 59–64.

І. А. Макар, П. В. Стапай, Н. М. Параняк, В. В. Гавриляк, І. Я. Лико, Г. М. Седіло, О. С. Грабовська Морфобіохімічні аспекти формування та росту вовни овець // Біологія тварин. — 2001. — Т. 3 (1). — С. 53–63.

П. В. Стапай, І. А. Макар, О. С. Грабовська, Н.М. Параняк, В. В. Гавриляк, Ю. Р. Яцкевич, К. О. Тис, М. П. Новосад, М. А. Петришин, Р. М. Коваль. Спосіб стимуляції росту вовни у овець // Деклараційний патент України на винахід (UA) 42317 А, 7 А 01 К 67/02, А 23 К 1/14, А 23 К 1/22. — № 2001010194; Заявл. 10.01.2001; Опубл. 15.10.2001. Бюл. № 9. — 2 с.

S. S. Grabovsky, О. S. Grabovskа. Metabolic blood profile in different productivity cows under feeding of Trifolium Praetensis hay III Symposium Ukraine-Österriech Landwirtschaft: Wissenschaft und Praxis. Tschernivci, 14–16 September 2000. — P. 76.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський, О. Р. Длябога, З. Г. Гамкало, Р. С. Федорук, І. Б. Турко Поверхнево активні речовини у навколишньому середовищі та методи їх визначення // Методичні рекомендації. — Львів. — 2000. — 28 с.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Метаболічний профіль крові у корів різної продуктивності при згодовуванні сіна конюшини лучної // Науково-технічний бюлетень Інституту біології  тварин УААН. —Львів. — 2000. — Вип. 2. — С. 39–42.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Вплив фітоестрогенів сіна конюшини лучної різних фаз вегетації на білковий обмін у овець. Наук.-техн. бюл. Інституту землеробства і біології тварин. — 1999. — Львів. — Вип. 1(2). — С. 106–108. 

О. С. Грабовська, О. Р. Длябога, С. С. Грабовський Вплив фітоестрогенів сіна конюшини лучної на білковий обмін та молочну продуктивність у корів // Науково-технічний бюлетень Інституту землеробства і біології тварин УААН. — 1999. — Львів. — Вип. 1(3). — С.112–115.

З.Г.Гамкало, І.Т.Лема, О.Р.Длябога, О. С. Грабовська, М.І Теслюк, В.В.Бобрушко, С. Б.Чукур. Динаміка аніонних і неіоногенних поверхнево активних речовин (ПАР) в організмі биків // Книга наукових статей «Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства». — Львів : Вид-во «Віче», 1997. — С. 93–95. — ISBN 5-8326-0058-4.

З.Г.Гамкало, О.Р.Длябога, О. С. Грабовська, Н. Б. Ковалівко. Характеристика основних ПАР-вмісних кормових культур Західного регіону Зб. ст. міжнар. наук.-практ. конференції «Сучасні проблеми біології, ветеринарії та технології продуктів тваринництва». — Львів, 1997. — С. 476–477. 

З. Г. Гамкало, О. Р. Длябога, І. Т. Лема, О. С. Грабовська. Поверхнево-активні речовини в тканинах бичків в онтогенезі // Тези доповідей наукової конференції. — Львів, 1995. — С. 25.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський Вплив вітамінів і фітоестрогенів на деякі показники білкового та вуглеводного обмінів у молодняку великої рогатої худоби // М’ясо-молочне скотарство //  Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — К., 1994. — Вип. 84. — С. 80–81.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Вплив вітамінів і фітоестрогенів на деякі показники білкового та вуглеводного обмінів у молодняка великої рогатої худоби М’ясо-молочне скотарство // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — К., 1994. — Вип. 84. — С. 80–81.

З. Г. Гамкало, О. Р. Длябога, І. Т. Лема, С. Б. Чукур, О. С. Грабовська. Поверхнево-активні речовини як регуляторний фактор жуйних // Тези доповідей Всеукраїнської конференції з фізіології і біохімії тварин. — Львів, 1994. — С. 35–36.

З. Г. Гамкало, О. Р. Длябога, М. І. Теслюк, О. С. Грабовська. Біогенні поверхнево-активні речовини як важливий фактор регуляції метаболізму у сільськогосподарських тварин // Наук. забезпеч. АПК західного регіону України. — Львів, 1993. — C. 90–91.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Вплив фітоестрогенів сіна конюшини лучної на білковий обмін та молочну продуктивність великої рогатої худоби // Тези доп. науково-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів «Наукові розробки АПК». — Нижні Ворота, 1993. — С. 143.

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Вплив вітамінів та фітоестрогенів на активність ферментів крові телят в певні періоди онтогенезу // Тези доп. 43-ої наук.-вироб. конф. Львів, 1992. — С. 86 (Львівська академія ветеринарної медицини).

З. Г. Гамкало, О. Р. Длябога, М. І. Теслюк, О. С. Грабовська. Біогенні поверхнево активні речовини, як можливий фактор регуляції метаболізму у сільськогоспо-дарських тварин // Тези доп. наук.-вироб. конференції «Наукове забезпечення АПК західного регіону України». — Львів, 1992. — С. 126–127.

А. С. Грабовская. Эстрогенная активность сена клевера красного в зависимости от способа заготовки, ее влияние на рост и развитие молодняка КРС // Информационный листок. — Львовский ЦНТИП. — Львов, 1991. — № 036-91. — 3 с. 

А. С. Грабовская, С. С. Грабовський. Влияние фитоэстрогенов клевера красного на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота // Тезисы докладов Всесоюзной конференции молодых ученых и специалистов. — Рига, 1990. — С. 29–30.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Вплив фітоестрогенів сіна конюшини червоної на деякі показники білкового обміну молодняку великої рогатої худоби // Тези доповідей науково-теоретичної конференції молодих вчених і аспірантів. — Кам’янець-Подільський, 1990. — С. 45.

О. С. Грабовська, О. Р. Длябога, О. Г. Малик. Естрогенна активність сіна конюшини лучної залежно від способів заготівлі // Тези доп. наук.-виробничої конф. «Акт. Напрямки наукового забезпечення АПК західних районів УРСР». – Львів, 1990. – С. 118.

С. С. Грабовский, А. С. Грабовская. Активность глюкозо-6-фосфатдегидроге-назы, глутатион-редуктазы у крупного рогатого скота в зависимости от продуктивности // Материалы Всесоюзной конф. «Физиология продуктивности животных — решению продовольственной программы СССР». — Тарту, 1989. — Ч. І. — С. 122–123.

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Активність окремих ферментів вуглеводного обміну у телят в онтогенезі // Тези доп. наук.-теор. конф. молодих вчених і аспірантів. — Кам’янець-Подільський, 1989. — С. 85.

З. Г. Гамкало, О. Т. Вронська, С. Б. Чукур, О. С. Грабовська, В. С. Думинець. Активність поліфенолоксидази як критерій оцінки біологічної цінності кормових трав // Тези доповідей V Українського біохімічного з’їзду. — Ч. І. — К., 1987. — С. 87.

 

До початку конференції залишилось

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація