19 грудня

В Інституті біології тварини, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01

о 10 годині, відбудеться захист дисертації Янович Наталії Євгенівни на тему «Пероксидні процеси та склад жирних кислот у тканинах коропів за різного рівня купруму і цинку у воді та комбікормі» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. 
Робота виконана у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Науковий керівник:
Рівіс Йосип Федорович - доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, головний науковий співробітник лабораторії аналітичних досліджень.
Офіційні опоненти:
Стапай Петро Васильович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних; 
Курант Володимир Зіновійович - доктор біологічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри хімії та методики її навчання.
 
 
 
о 14 годині, відбудеться захист дисертації Гультяєвої Олени Василівни на тему «Метаболічні процеси в організмі та продуктивність корів залежно від вмісту жиру в раціоні та рН рубця» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.
Робота виконана у Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Влізло Василь Васильович - доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут біології тварин НААН, директор.
Офіційні опоненти:
Седіло Григорій Михайлович - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, директор;
Цехмістренко Світлана Іванівна - доктор  сільськогосподарських  наук,  професор, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України, завідувач кафедри органічної і біологічної хімії.