22 травня

В Інституті біології тварини, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01:

о 10 годині, відбудеться захист дисертації Акимишин Маріанни Миколаївни на тему "Концентрація статевих гормонів і активність ензимів у тканинах репродуктивних органів за статевого циклу та гіпофункції яєчників корів" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. 
Робота виконана у Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Остапів Дмитро Дмитрович - доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, звідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії.
Офіційні опоненти:
Куртяк Богдан Михайлович - доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри епізоотології; 
Томчук Віктор Анатолійович - доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, завідувач кафедри біохімії тварин, якості та безпеки сільськогосподарської продукції ім. академіка М. Ф. Гулого.
 
 
 
о 13 годині, відбудеться захист дисертації Шурко Наталії Олегівни на тему «Одержання високоактивного препарату  фактора VIII зсідання крові із застосуванням афінної хроматографії на барвник-кремнеземних носіях» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.
Робота виконана уДУ «Інститут патології крові та трансфузійної меди цини НАМН України».
Науковий керівник:
Даниш Тарас Васильович - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», завідувач лабораторії біохімії крові.
Офіційні опоненти:
Луцик Максим Дмитрович - доктор біологічних наук, професор, Інститут біології клітини НАН України, провідний науковий співробітник відділу регуляції проліферації клітин;
Савчук Олексій Миколайович - доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри біохімії Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини».