Відгук Єлісєєвої Ольги Петрівни

3 липня

В Інституті біології тварини, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01:

о 12 годині, відбувся захист дисертації Росаловського Володимира Петровича на тему "Порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги і функціонального стану крові щурів за інтоксикації хлорпірифосом та їх коригування комплексом вітамінів А та Е" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. 
Робота виконана у Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Салига Юрій Тарасович –  доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії обміну речовин Інститут біології тварин НААН.
Офіційні опоненти:
Столяр Оксана Борисівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
Єлісєєва Ольга Петрівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри гістології, цитології та ембріології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.