1 липня

о 12:00 в Інституті біології тварин на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Романовича Миколи Миколайовича на тему «Стан системи антиоксидантного захисту та імунобіологічна реактивність курчат-бройлерів за дії пробіотичних препаратів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветерирнарних наук за спеціальністю «03.00.04 − біохімія».
Робота виконана в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.

Науковий керівник:

Куртяк Богдан Михайлович – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького МОН України, завідувач кафедри епізоотології.
Офіційні опоненти:
Вовк Стах Осипович - доктор біологічних наук, професор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, завідувач лабораторії дрібного тваринництва;
Томчук Віктор Анатолійович – доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М. Ф. Гулого.