26 квітня в Інституті біології тварин НААН на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 35.368.01:

о 14:00  відбувся захист дисертації Двилюк Іванни Іванівни на тему: «Фізіолого-біохімічні процеси в організмі бджіл та репродуктивна функція бджолиних маток за підгодівлі цитратами Ag і Cu», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.13− фізіологія людини і тварин».
Роботу виконано в Інституті біології тварин НААН.
Науковий керівник:
Ковальчук Ірина Іванівна - доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, в. о. завідувачки кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського.
Офіційні опоненти:
Трокоз Віктор Олександрович - доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого;
Данчук Олексій Володимирович - доктор ветеринарних наук, доцент, Одеський державний аграрний університет, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.
 
Відгук Данчука Олексія Володимировича